# سال ماه مقدار معاملات دوجانبه نیروگاههای خصوصی-مگاوات ساعت مقدار معاملات دوجانبه سایر نیروگاهها-مگاوات ساعت مجموع مقدار معاملات دوجانبه-مگاوات ساعت مقدار معاملات بورس-مگاوات ساعت مجموع مقدار معاملات خارج از بازار-مگاوات ساعت مقدار معاملات بازار-مگاوات ساعت سهم معاملات خارج از بازار از کل معاملات-درصد
[RowNum] 1401 فروردین 2,155,644 55,833.80 2,211,478.16 943,035.56 3,154,513.72 21,403,293.35 12.85
[RowNum] 1401 اردیبهشت 2,196,026 5,176.00 2,201,201.92 941,568.65 3,142,770.56 25,269,800.13 11.06
[RowNum] 1401 خرداد 2,507,623 6,697.56 2,514,321.00 774,022.31 3,288,343.31 29,652,080.92 9.98
[RowNum] 1401 تیر 2,413,659 137,465.71 2,551,124.42 522,795.80 3,073,920.22 32,759,742.46 8.58
[RowNum] 1401 مرداد 2,370,979 433,976.73 2,804,956.17 558,472.50 3,363,428.67 32,881,159.39 9.28
[RowNum] 1401 شهریور 2,745,253 226,114.31 2,971,366.84 582,862.03 3,554,228.87 31,522,832.52 10.13
[RowNum] 1401 مهر 2,924,077 402,902.33 3,326,979.29 566,922.98 3,893,902.27 25,398,085.74 13.29
[RowNum] 1401 آبان 2,928,428 98,280.60 3,026,708.52 749,816.40 3,776,524.92 21,690,840.11 14.83
[RowNum] 1401 آذر 3,257,702 214,167.30 3,471,869.22 385,444.21 3,857,313.43 21,076,303.43 15.47
[RowNum] 1401 دی 2,809,211 28,986.11 2,838,197.39 623,237.30 3,461,434.69 20,521,060.84 14.43
[RowNum] 1401 بهمن 2,826,303 49,674.55 2,875,977.43 594,258.40 3,470,235.83 20,755,686.48 14.32
[RowNum] 1401 مجموع 29,134,905 1,659,274.99 30,794,180.35 7,242,436.14 38,036,616.49 282,930,885.37 11.85
صفحه 1 از 1 1