# سال ماه مقدار معاملات دوجانبه نیروگاههای خصوصی-مگاوات ساعت مقدار معاملات دوجانبه سایر نیروگاهها-مگاوات ساعت مجموع مقدار معاملات دوجانبه-مگاوات ساعت مقدار معاملات بورس-مگاوات ساعت مجموع مقدار معاملات خارج از بازار-مگاوات ساعت مقدار معاملات بازار-مگاوات ساعت سهم معاملات خارج از بازار از کل معاملات-درصد
[RowNum] 1401 فروردین 2,155,644 63,005.25 2,218,649.61 943,035.56 3,161,685.17 22,291,986.91 12.42
[RowNum] 1401 اردیبهشت 2,197,706 5,176.00 2,202,881.92 939,927.05 3,142,808.96 25,607,692.23 10.93
[RowNum] 1401 خرداد 2,507,623 6,697.56 2,514,321.00 774,022.31 3,288,343.31 30,463,791.05 9.74
[RowNum] 1401 تیر 2,412,394 136,848.77 2,549,242.68 522,795.80 3,072,038.48 33,507,296.96 8.40
[RowNum] 1401 مرداد 2,373,063 433,976.73 2,807,039.37 558,472.50 3,365,511.87 33,552,932.63 9.12
[RowNum] 1401 شهریور 2,749,717 435,676.89 3,185,393.42 582,862.03 3,768,255.45 31,308,355.04 10.74
[RowNum] 1401 مهر 2,924,077 402,902.33 3,326,979.29 565,749.38 3,892,728.67 25,418,008.82 13.28
[RowNum] 1401 آبان 2,928,424 98,280.60 3,026,704.92 749,816.40 3,776,521.32 21,694,743.59 14.83
[RowNum] 1401 آذر 3,257,702 214,167.30 3,471,869.22 385,444.21 3,857,313.43 21,084,332.55 15.47
[RowNum] 1401 دی 2,807,195 82,076.72 2,889,272.00 623,237.30 3,512,509.30 20,546,487.58 14.60
[RowNum] 1401 بهمن 2,819,903 39,035.17 2,858,938.45 594,258.40 3,453,196.85 20,825,091.97 14.22
[RowNum] 1401 اسفند 3,134,211 125,687.21 3,259,897.77 604,213.84 3,864,111.61 20,297,130.39 15.99
[RowNum] 1401 مجموع 32,267,659 2,043,530.51 34,311,189.64 7,843,834.78 42,155,024.42 306,597,849.71 12.09
صفحه 1 از 1 1