وضعیت مالکیت

در بازار برق ایران، بیش از 150 نیروگاه فعالیت دارند. در طول فرآیند تجدیدساختار سیستم قدرت، بسیاری از نیروگاهها خصوصی شده اند و این فرآیند با ساخت نیروگاههای با مالکیت بخش خصوصی ادامه دارد.
مالکیت فروشندگان در شکل زیر نشان داده شده است.

 

مالکیت نیروگاه ها به تفکیک بخش خصوصی و دولتی