مفهوم هاب انرژی

نقطه‌ای انتزاعی در شبکه برق است که در آن فارغ از بحث ترانزیت و تلفات شبکه تنها انرژی مبادله می‌شود. به این معنا که کلیه معاملات تجاری برق در آن نقطه انجام می‌شود و در آن هزینه ترانزیت و تلفات انتقال انرژی در سطوح ولتاژ یکسان برابر صفر می‌باشد .

 

نقطه مرجع شبکه (HUB)

نقطه‌ای انتزاعی در شبکه برق است که در آن فارغ از بحث ترانزیت و تلفات شبکه تنها انرژی مبادله می‌شود. به این معنا که کلیه معاملات تجاری برق در آن نقطه انجام می‌شود و در آن هزینه ترانزیت و تلفات انتقال انرژی در سطوح ولتاژ یکسان برابر صفر می‌باشد .

 

شماتیک


 

مدل مفهومی نقطه مرجع شبکه

 

نکات کلیدی

  • نقطه‌ای که در آن هزینة دسترسی به شبکه صفر است
  • نقطه‌ای که در آن تلفات متناظر برای تزریق (دریافت) انرژی از شبکه صفر است
  • یک مفهوم غیر فیزیکی است
  •    لزوماً نقطة خاصی از شبکه را آدرس نمی‌کند
  • تقریباً این مفهوم در همة بازارهای دنیا کاربرد دارد
  •    بازار کالیفرنیا
  •    مجموعة NORDPOOL

 

معادلات

همانگونه که می‌دانیم، تلفات تابعی از تولید ومصرف می‌باشد. بنابراین تلفات را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

 

HUB مکان هندسی نقاطی از شبکه است که شرایط ذیل را داشته باشند:
 

  • شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌بایست ضرایب مربوط به تلفات انتقال انرژی تولیدی متناظر با هر نیروگاه را از نقطه اتصال به شبکه تا نقطه مرجع شبکه، محاسبه کرده و در ابتدای تیر هر سال حداقل برای 12 ماه آینده انتشار دهد.
  •  
  • شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌بایست ضرایب مربوط به تلفات انتقال انرژی تولیدی متناظر با هر خریدار را از نقطه مرجع شبکه تا محل مصرف، محاسبه کرده و در ابتدای تیر هر سال حداقل برای 12 ماه آینده انتشار دهد.