چشم انداز

ایجاد یک بازار بزرگ برق منطقه ای در یک منطقه گسترده جغرافیای برای بهره برداری پایدار، بازارهای عمده فروشی کارآمد ، امنیت انرژی و کاهش تولید گازهای گلخانه ای از طریق تجمیع سیستم برق منطقه ای.

ماموریت

  1. تجمیع عرضه و تقاضای مناطق مختلف
  2. به حداقل رساندن موانع تجارت در منطقه
  3. افزایش امنیت عرضه
  4. ارتقای سطح رقابت بازار 
  5. جلوگیری از سرمایه گذاری غیر ضروری 
  6. بهبودبهره وری در بازار 
  7. اشتراک گذاری ذخایر
  8. رفع مشکل تراکم درون و برون منطقه ای در شبکه
  9. اطمینان از تسهیم مزایا و مسئولیت ها بین کشورها
  10. بهبود روابط اقتصادی و سیاسی بین اعضا