سندیکای شرکت های تولیدکننده برق به عنوان یک سازمان غیر دولتی، در سال 2007 با عضویت 24 شرکت غیردولتی تولیدکننده برق در ایران تاسیس شد. این تشکل در حال حاضر 50 عضو دارد که 57 درصد از کل تولید نیروگاه های حرارتی کشور را تامین می کنند. به دلیل افزایش تقاضای برق، شرکت های عضو سندیکا با شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی تعاملات موثر و مستمر دارند.  

چشم انداز:
•    خلق فرصت برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و غیردولتی به امر تولید برق به منظور دستیابی به ظرفیت تولید بالای 90% تولید برق در داخل کشور و 15000 مگاوات در خارج از کشور در افق سال 1420
•    دستیابی به مجموع ظرفیت تولید 50000 مگاوات برق توسط اعضای سندیکا تا سال 1404
•    حمایت از پویائی، خلاقیت، نوآوری در مدیریت تولید و فرآیندهای تولید برق 
•    توجه به امر انصاف در رقابت های درونی اعضاء
•    تشویق نگرش فرآیندی، تفکر سیستمی و کار گروهی در اعضاء
ماموریت:
•    تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خصوصی و غیردولتی در امر احداث نیروگاه و خرید نیروگاه های دولتی و تولید برق و افزایش تعداد اعضاء سندیکا
•    حمایت از ارتقاء فناوری، مدیریت و بهره وری در امر احداث و بهره برداری از نیروگاه ها
•    تسهیل گری و ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری اعضاء در خارج از کشور
•    ارتباط و هماهنگی با سازمان ها، موسسات و نهادهای ذیربط (اعم از حاکمیت و مشتریان) به منظور تسهیل سرمایه گذاری در تولید برق
 

•    تهیه نقشه راه برای صادرات برق

سندیکای شرکت های تولید برق، به صورت ماهانه دوره های آموزشی در زمینه مسائل مالی، بازار برق و مسائل فنی نیروگاه ها برگزار می کند. این دوره ها به شرح زیر است:
•    ممیزی صورت  حساب ها و مسائل مالی
•    کنترل فرکانس
•    نرم افزار SCUC
•    هزینه AVC نیروگاه ها
•    کایزن و 5S
•    فرآیند تنظیم خودکار تولید
•    بازار برق