صفحه در حال بروزرسانی می باشد.

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی مطابق با اساسنامه خود موظف به سازماندهی فعالیتهای تصدی دولت در زمینه تولید نیروی برق حرارتی متصل به شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور،‌راهبری شرکت های زیرمجموعه و برنامه ریزی، ‌مدیریت، توسعه و بهره برداری از نیروگاههای حرارتی می باشد. 
با توجه به تجمیع و مدیریت یکپارچه فعالیتهای مربوط به تولید انرژی برق در شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی،‌مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مشترک مورخ 10/07/1395 شرکتهای مادرتخصصی توانیر و تولید نیروی برق حرارتی با انتقال سهام شرکت توانیر در شرکتهای تولید نیروی برق،‌ موضوع ماده 27 قانون الحاق و همچنین شرکتهای مدیریت تولید برق که وظیفه بهره برداری و نگهداری از نیروگاهها را بر عهده دارند موافقت نمود.
مطابق با اساسنامه صددرصد سهام شرکتهای تولید نیروی برق متعلق به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی می باشد. ‌در حال حاضر این شرکت مالک بیش از 22 هزار مگاوات ظرفیت نامی نصب شده در کشور می باشد. 
 

ماموریتهای کلان دفتر بازار برق شرکت برق حرارتی را می‌توان به صورت زیر دسته بندی نمود.
1-    با توجه به اساسنامه شرکت برق حرارتی، ‌این شرکت اقدام به استفاده بهینه از سود شرکت و شرکتهای تابع در راستای حمایت از بخش خصوصی جهت احداث ظرفیتهای جدید نیروگاهی می‌نماید. دفتر بازار برق با نظارت بر عملکرد شرکتهای تولید نیروی برق سعی در بهینه سازی فروش برق نیروگاههای زیرمجموعه در بازار برق و افزایش درآمد شرکت برق حرارتی دارد.
2-    با توجه به مصوبه بند 3 جلسه دوم هیات تنظیم بازار برق دفتر فنی تولید توانیر به عنوان کارشناس هیات جهت تایید اطلاعات شناسنامه واحدهای نیروگاهی تعیین شد. با تشکیل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی این مسئولیت برای نیروگاههای حرارتی به دفتر برنامه‌ریزی تولید و ارتباط با بازار برق این شرکت محول شد. در این راستا این دفتر به طور مداوم اقدام به اصلاح و تایید اطلاعات مربوط به قدرت عملی،‌ درصد مصرف داخلی، AVC،‌ میزان ظرفیت مطمئن نیروگاهی،‌هزینه روشن و خاموش شدن واحدها و .... نیروگاههای حرارتی می نماید.