وضعیت مالکیت

ساختار بازار برق ایران، مالکیت بخش انتقال را همچنان در انحصار وزارت نیرو لحاظ می کند. شرکت های برق منطقه ای  دارای سه نقش مختلف در بازار برق ایران می باشند، یعنی هم بعنوان خریداران برق و هم به عنوان فروشندگان برق و همچنین به عنوان شرکت های ارائه دهنده خدمات انتقال. هر شرکت های برق منطقه ای، شبکه انتقال را در منطقه جغرافیایی خود مدیریت می کند. این شرکتها بعنوان مالک دارایی های سیستم انتقال از جمله خطوط انتقال ، کابل ها ، ترانسفورماتورها و دستگاه های جبران کننده توان راکتیو است. شرکت توانیر به عنوان یک شرکت دولتی ، مالک این همه شرکت های برق منطقه ای و به طور غیر مستقیم مالک شبکه انتقال است.