عنوان آدرس
سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) http://www.eco.int
وزارت نيرو ایران http://www.moe.gov.ir
شركت سهامي مادر تخصصي توليد،انتقال و توزيع نيروي برق ايران - توانير http://www.tavanir.org.ir
شرکت مدیریت شبکه برق ایران https://www.igmc.ir
وزارت انرژی پاکستان http://www.mowp.gov.pk
وزارت منابع انرژی و آب تاجیکستان https://www.mewr.tj/?lang=en
وزارت انرژی ترکمنستان http://www.minenergo.gov.tm/en
وزارت انرژی جمهوری قزاقستان http://en.energo.gov.kz
وزارت انرژی جمهوری آذربایجان http://minenergy.gov.az/index.php/en
وزارت انرژی و آب افغانستان https://mew.gov.af/en