# تاریخ متوسط قیمت نهایی بازار (ریال بر مگاوات ساعت)
[RowNum] 1403/04/05 1,038,001
[RowNum] 1403/04/06 1,040,605
[RowNum] 1403/04/07 1,040,687
[RowNum] 1403/04/08 1,037,066
[RowNum] 1403/04/09 1,041,495
[RowNum] 1403/04/10 1,041,216
[RowNum] 1403/04/11 1,042,464
[RowNum] 1403/04/12 1,051,459
[RowNum] 1403/04/13 1,052,805
[RowNum] 1403/04/14 1,049,144
[RowNum] 1403/04/15 1,049,828
[RowNum] 1403/04/16 1,050,832
[RowNum] 1403/04/17 1,050,450
[RowNum] 1403/04/18 1,053,072
[RowNum] 1403/04/19 1,051,520
[RowNum] 1403/04/20 1,050,411
[RowNum] 1403/04/21 1,051,493
[RowNum] 1403/04/22 1,050,933
[RowNum] 1403/04/23 1,049,634
[RowNum] 1403/04/24 1,048,146
[RowNum] 1403/04/25 1,040,896
[RowNum] 1403/04/26 1,040,641
[RowNum] 1403/04/27 1,047,446
[RowNum] 1403/04/28 1,049,429
[RowNum] 1403/04/29 1,048,996
[RowNum] 1403/04/30 1,050,903
[RowNum] 1403/04/31 1,052,916
[RowNum] 1403/05/01 1,050,976
[RowNum] 1403/05/02 1,051,481
[RowNum] 1403/05/03 1,051,921
صفحه 1 از 1 1