خریداران برق

در ساختار بازار برق ایران، بهره بردار بازار یک حراج یک طرفه برای فروشندگان برگزار می کند. خریداران نیاز مصرف خود را بصورت ساعتی پیش بینی کرده و آن را به بهره بردار بازار اعلام می کنند. بازار برق ایران به نیابت از خریداران، برق را از تأمین کنندگان خریداری می کند. در نهایت با توجه به مصرف واقعی ، هر خریدار هزینه های انرژی و خدمات انتقال را به بازار برق می پردازد.