بازار برق روز پیش:

در بازار برق ایران که به صورت روز پیش می‌باشد، حراج فقط سمت فروشندگان انجام می‌شود و پرداخت بر مبنای پیشنهاد صورت می‌گیرد. فروشندگان پیشنهادات خود را یک روز قبل از روز بهره‌برداری ارسال می‌کنند که مشتمل بر پله‌های قیمت-توان می‌باشد. همچنین، خریداران فقط پیش‌بینی از نیاز مصرف خود را ثبت می‌نمایند. در حقیقت،  این ساز و کار مبین حراج یک طرفه تنها در سمت  فروشندگان می‌باشد. بهره‌بردار مستقل بازار بر اساس پیشنهادات ارائه شده توسط فروشندگان و نیاز مصرف خریداران، نقطه تسویه بازار را اعلام می‌کند که منطق آن بر اساس یک بهینه‌سازی پیچیده با هدف حداقل‌سازی هزینه و در نظر قیود مختلف طراحی شده است. محدودیت‌های گوناگونی از جمله قیود نیروگاه‌ها و شبکه انتقال در نظر گرفته می‌شوند و نهایتا برنامه و آرایش فنی-اقتصادی برای تولید واحدهای نیروگاهی گزارش می‌شود. سقف قیمت پیشنهاد انرژی نیز از طریق نهاد قانونگذار (هیات تنظیم بازار برق) ابلاغ می‌گردد.

در بازار برق ایران، فروشندگان می‌بایست پله‌های پیشنهادی خود را قبل از ساعت 10 صبح در روز بازار (یک روز قبل از روز بهره‌برداری) ارسال نمایند. همچنین، بهره‌بردار سیستم (معاونت راهبری شبکه برق کشور) برنامه‌های خروج و تعمیرات برنامه‌ریزی شده را تا ساعت 14 به بهره‌بردار بازار برق اعلام می‌نماید و نیروگاه‌هایی که در این لیست قرار دارند از برنامه آرایش تولید خارج می‌شوند.  همچنین داده‌های مربوط به وضعیت سوخت کشور نیز تا ساعت 14 به مدیر باراز اعلامی می‌گردد. سپس، برنامه‌ریزی امنیت مقید مشارکت واحدهای نیروگاهی (SCUC) برای تعیین نتایج تسویه بازار حل می‌شود. در ادامه، مدیر بازار نتایج حاصل از اجرای بازار را اعلام می‌نمایند و  و بازیگران بازار به نتایج دسترسی پیدا خواهند کرد. شایان ذکر است که این نتایج حداکثر تا ساعت 21 می‌بایست اعلام شوند.