سهم معاملات خارج از بازار عمده فروشی

  • 18 مهر 1402
  • 11:20
  • 0 Viewpoint
  • 166 View
  • Article Rating
سهم معاملات خارج از بازار عمده فروشی

مطابق بند ب ماده 43 لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه "وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازي مالي صنعت برق رفع گردیده و انگيزه اقتصادي كافي براي بهبود بازدهی نيروگاه‌‎ها و كاهش تلفات در شبكه فراهم شود."
در جدول زیر میزان معاملات خارج از بازار عمده فروشی شامل بورس و دوجانبه از سال 1392 تا انتهای شهریورماه 1402 آورده شده است.
 

سال

معاملات خارج از بازار

(میلیون مگاواتساعت)

کل انرژی تولیدی

(میلیون مگاواتساعت)

معاملات خارج از بازار

(درصد)

1392

3

247

1%

1393

20

260

8%

1394

49

266

18%

1395

25

275

9%

1396

33

294

11%

1397

22

300

7%

1398

18

308

6%

1399

27

323

9%

1400

40

337

12%

1401

42

348

12%

تا شهریور 1402

21

207

10%

 

آرش مرادی Points to news :

Post comments

نام

ایمیل

your comments

No comments have been posted already. You can be the first commenter.