شروع دوره گرم سال 1401 از ابتدای اردیبهشت ماه اعلام شد

  • 28 فروردین 1401
  • 15:10
  • 0 Viewpoint
  • 195 View
  • Article Rating
شروع دوره گرم سال 1401 از ابتدای اردیبهشت ماه اعلام شد

طبق اطلاعیه شماره 1656 مورخ 1401/01/27 و براساس هماهنگی انجام شده با دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی وزارت نیرو و تایید معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص ایام گرم سال (موضوع نرخ های مندرج در بند 6-1 مصوبه 329 هیات تنظیم بازار برق) شروع دوره گرم سال 1401 از ابتدای اردیبهشت ماه می باشد. 

آرش مرادی Points to news :

Post comments

نام

ایمیل

your comments

No comments have been posted already. You can be the first commenter.