•  
  • سه شنبه, 4 شهریور 1399
  • چهارشنبه, 13 آذر 1398
دستورالعمل روش اجرایی تخصیص هزینه جبران مبادلات برون مرزی
Hamed Gorji | سه شنبه, 4 شهریور 1399 | 1.3 MB
دانلود
دستورالعمل تدوین انواع داده های مورد استفاده در بازار برق
Hamed Gorji | سه شنبه, 4 شهریور 1399 | 1.4 MB
دانلود
دستورالعمل آزمون ظرفیت هدفمند
Hamed Gorji | سه شنبه, 4 شهریور 1399 | 5.7 MB
دانلود
دستورالعمل اجرایی پرداخت بهای انرژی
Hamed Gorji | سه شنبه, 4 شهریور 1399 | 690.8 KB
دانلود
دستورالعمل اجرایی کمیت های پایه ای صورتحساب تولید نیروگاههای صنایع رقابتی
Hamed Gorji | دوشنبه, 30 دی 1398 | 5.8 MB
دانلود
دستورالعمل اجرایی کمیت های پایه ای صورتحساب تولید نیروگاههای غیر رقابتی
Hamed Gorji | دوشنبه, 30 دی 1398 | 9.3 MB
دانلود
کتاب علائم و اختصارات97
Hamed Gorji | يكشنبه, 15 دی 1398 | 2.1 MB
دانلود
محاسبه کمیت های پایه ای
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 4.2 MB
دانلود
کتابچه سازوکار فعالیت در بازار عمده فروشی برق ایران
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 4.7 MB
دانلود
کتاب کمیت های پایه ای صورتحساب تولید بازار برق ایران
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 4.1 MB
دانلود
رویه محاسبه جریمه ناموفقیت در آزمون ظرفیت تولید نیروگاههای انرژی نامحدود
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 3.7 MB
دانلود
راهنمای گزارشات مقایسه عملکرد نیروگاهها در بازار برق ایران
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 285.7 KB
دانلود