•  
  • سه شنبه, 4 شهریور 1399
  • چهارشنبه, 13 آذر 1398
دستورالعمل آزمون ظرفیت هدفمند
Hamed Gorji | سه شنبه, 4 شهریور 1399 | 5.7 MB
دانلود
دستورالعمل اجرایی بازار روزفروش در نقطه مرجع شبکه
Hamed Gorji | شنبه, 16 آذر 1398 | 1.3 MB
دانلود
دستورالعمل اجرایی پرداخت بهای انرژی
Hamed Gorji | سه شنبه, 4 شهریور 1399 | 690.8 KB
دانلود
دستورالعمل اجرایی پرداخت بهای انرژی در دوره محدودیت سوخت
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 706.8 KB
دانلود
دستورالعمل اجرایی تعیین نرخ، شرایط و روش خرید و فروش خدمات انتقال
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 3.3 MB
دانلود
دستورالعمل اجرایی رویه پرداخت بهای روشن- خاموش شدن واحدهای نیروگاهی
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 1.1 MB
دانلود
دستورالعمل اجرایی رویه خدمات جانبی کنترل فرکانس
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 571.7 KB
دانلود
دستورالعمل اجرایی رویه مدیریت خدمات جانبی خودراه انداز
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 479.5 KB
دانلود
دستورالعمل اجرایی صدور صورتحساب ها، تبادل اطلاعات و نحوه رسیدگی به اعتراضات بازیگران
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 933.9 KB
دانلود
دستورالعمل اجرایی محاسبات جبران اختلاف گروههای مصرف شرکت های خریدار در بازار برق
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 697.1 KB
دانلود
دستورالعمل اجرایی محاسبات صورتحساب سوخت
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 1.0 MB
دانلود
دستورالعمل اجرایی مدیریت مالی خدمات توان راکتیو
Hamed Gorji | يكشنبه, 17 آذر 1398 | 894.3 KB
دانلود